𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 đ𝐨̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐍𝐃 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐂/𝐎 – Giấy chứng nhận xuất xứ

👉👉👉 Đối với người xuất khẩu: C/O là bằng chứng chứng minh xuất xứ của hàng hóa phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng ngoại thương. Đối với người nhập khẩu: C/O là cơ sở xác định hàng hóa mà họ mua có xuất xứ từ lãnh thổ mà họ muốn và là căn cứ được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi khi làm thủ tục hải quan
💢𝟏. 𝐁𝐚̉𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜: Original
💢𝟐. 𝐒𝐨̂́ 𝐂/𝐎: E22MA4UTAPY49299
💢𝟑. 𝐒𝐨̂́ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠: Page 1 of 2
💢𝟒. 𝐅𝐨𝐫𝐦 𝐂/𝐎: Form E
💢𝟓. 𝐎̂ 𝐒𝐎̂́ 𝟏: Tên giao dịch, địa chỉ, tên quốc gia của người xuất khẩu
DONGGUAN ZHENGYANG IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD
💢𝟔. 𝐎̂ 𝐒𝐎̂́ 𝟐: Tên giao dịch, địa chỉ, tên quốc gia của người nhập khẩu
DONG PHUONG IMPORT AND EXPORT SERVICES CO., LTD
💢𝟕. 𝐎̂ 𝐒𝐎̂́ 𝟑: Ngày khởi hành (NOV 08,2022) , tên phương tiện vận tải (EVER CONCERT 0237 – 017S) , tên cảng bốc và dỡ hàng (NANSHA, CHINA – CAT LAI)
💢𝟖. 𝐎̂ 𝐒𝐎̂́ 𝟒: Kết quả xử lý C/O: Ô này để trống. Sau khi nhập khẩu hàng hóa, cơ quan hải quan tại cảng hoặc địa điểm nhập khẩu sẽ đánh dấu thích hợp trước khi gửi lại cho tổ chức đã cấp CO Mẫu E này
💢𝟗. 𝐎̂ 𝐒𝐎̂́ 𝟓: Thứ tự hàng hóa (từ 1 đến 6)
💢𝟏𝟎. 𝐎̂ 𝐒𝐎̂́ 𝟔: Ký hiệu và số hiệu của kiện hàng (FOLDING BED)
💢𝟏𝟏. 𝐎̂ 𝐒𝐎̂́ 𝟕: Mô tả hàng hóa: Số kiện, loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng và mã HS của hàng)
*Có thể note thêm hóa đơn cho bên thứ 3 tại ô này
💢𝟏𝟐. 𝐎̂ 𝐒𝐎̂́ 𝟖: Tiêu chí xuất xứ: FE (Produced Entirely): Có nghĩa là sản xuất hoàn toàn từ nguyên liệu “có xuất xứ”
*WO (Wholly Obtained): Có nghĩa là xuất xứ thuần túy
💢𝟏𝟑. 𝐎̂ 𝐒𝐎̂́ 𝟗: Số lượng và giá trị FOB
💢𝟏𝟒. 𝐎̂ 𝐒𝐎̂́ 𝟏𝟎: Số (DONGPHUONGDONGGUAN200922) và ngày (SEP 20, 2022) của hóa đơn thương mại
💢𝟏𝟓. 𝐎̂ 𝐒𝐎̂́ 𝟏𝟏: Khai báo của người xuất khẩu
– Dòng thứ nhất ghi tên nước xuất khẩu: CHINA
– Dòng thứ hai ghi tên nước nhập khẩu: VIETNAM
– Dòng thứ ba ghi địa điểm cấp, ngày tháng năm và chữ ký của người được ủy quyền ký cấp
💢𝟏𝟔. 𝐎̂ 𝐒𝐎̂́ 𝟏𝟐: Dấu + chữ ký của tổ chức cấp C/O
💢𝟏𝟕. 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 + 𝐍𝐨̛𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐡𝐚̀𝐧𝐡: Huangpu, China NOV 08,2022
💢𝟏𝟖. 𝐎̂ 𝐒𝐎̂́ 𝟏𝟑: Ghi chú:
– TH CO cấp sau theo quy định thì đánh dấu vào ô “Issued Retroactively
– TH sản phẩm được gửi từ bên XK để tham gia triển lãm tại một bên khác và được bán trong hoặc sau triển lãm tại bên NK theo quy định thì đánh dấu vào ô “Exhibition” (Tên và địa chỉ nơi triển lãm phải ghi rõ tại Ô số 2)
– TH sản phẩm được cấp CO giáp lưng theo quy định thì đánh dấu vào ô “Movement Certificate”
– TH hóa đơn phát hành tại bên thứ 3 theo quy định thì đánh dấu vào ô “Third Party Invoicing” (Số hóa đơn phải được ghi rõ tại Ô số 10, tên công ty phát hành hóa đơn và tên nước mà công ty này đặt trụ sở tại nước đó phải được ghi rõ tại Ô số 7)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *